Podstawy żywienia gołębi

Wprowadzenie

Ekstremalnym okresem w życiu gołębi pocztowych jest sezon lotów. Gołębie, aby mogły osiągnąć maksymalny pułap swoich możliwości potrzebują odpowiedniej kondycji, przemyślanego system lotowania oraz taką dietę, która pomoże im szybko zregenerować siły na następny kolejny lot.

Wiadome jest, że odżywianie opiera się na kilku podstawowych składnikach. Są to: białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, składniki mineralne oraz woda. Porcję każdego z tych składników trzeba organizmowi dostarczać codziennie tak, aby poprzez ich przemianę uzyskać niezbędną do życia energię. Większość dostępnej publikacji o karmieniu powołuje się na ogólnie znane zasady, że dla pokrycia zapotrzebowania energetycznego organizmu udział procentowy składników pokarmowych powinien wynosić średnio od 60 -70% dla węglowodanów, 15-20% dla białek oraz od 15-20% dla tłuszczów. Jednak w niektórych okresach życia gołębi proporcje te ulegają daleko idącym zmianom.

Aby zrozumieć istotę prawidłowego żywienia, w tym rolę składników karmy w poszczególnych cyklach życia gołębi należy zapoznać się istotnymi dla odżywiania procesami, a przede wszystkim:
 • Jak oddziaływają poszczególne składniki karmy na proces trawienia i wchłaniania ich do organizmu?
 • Co się dzieje w organizmie w przypadku niedoboru lub nadmiaru poszczególnych składników karmy?
Plan publikacji
Część pierwsza. Znaczenie przemiany materii dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
 1. Procesy trawienia i wchłaniania.
 2. Białka ( proteiny) - podstawowy budulec dla mięśni.
 3. Węglowodany ( cukry) - podstawowe źródło krótkotrwałej energii.
 4. Tłuszcze - podstawowe źródło długotrwałej energii.
 5. Rola wątroby i trzustki w przemianie materii.
Część druga. Wpływ witamin i mikroelementów na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
 1. Rola witamin.
 2. Rola mikroelementów ( elementy śladowe).
 3. Rola wody w przemianie materii i prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.
Część trzecia. Projektowanie diety i składu karmy.
 1. Charakterystyka podstawowych składników karmy.
 2. Zagrożenia pochodzące ze składników karmy.
 3. Strawność składników karmy.
 4. Naturalne dodatki do podstawowej diety.
 5. Probiotyki - preparaty pobudzają aktywność wybranych szczepów bakterii jelitowych.
 6. Projektowanie składu karmy.
 7. Przykłady systemów karmienia.

Zobacz cały artykuł - plik pdf 577 kB

 

The principle of the pigeons feeding

Introduction

Racing season is extreme period in life of pigeon. Pigeons, in order to achieve best results need proper form, thought over racing system and such diet, which will help fully recover before next flight. It is known, that nutrition resists on several basic components. There are: proteins, fats, carbohydrates, vitamins, mineral components and water. It is necessary to supply portion of this entire component daily, in order to get essential for life energy through their conversions. Available publication cite about feeding on generally known principle saying that proportion of feed components should be as follows: 60-70% - carbohydrates, 15-20% - proteins and 15-20% - fat. However, these proportions may significantly differ in some periods of lives of pigeons.

In order to understand the essence of proper diet, in particular role of any individual feed component in every period of pigeon life, it’s key to understand, among others:
 • How each of feed component effects digesting and absorption?
 • What happens in organism in case of deficiency or excess of each feed component?
Content
Part 1. Role of metabolism in correct functioning of organism.
 1. Digesting and absorption.
 2. Proteins - body building.
 3. Carbohydrates - key for success in short flights.
 4. Fat - key for success in long flights.
 5. Role of liver and pancreas in metabolism.
Part 2. Vitamins and microelements influence on correct organism functions.
 1. Role of vitamin.
 2. The function of minerals and trace elements.
 3. Role of water in metabolism and correct organism functions.
Part 3. Diet.
 1. Characteristic of basic feed components.
 2. Feed components - threats.
 3. Digestion of feed components.
 4. Natural additions for basic diet.
 5. Priobiotics - the type of specimen, witch stimulate the activity of selected intestine bacteria's strains.
 6. Construction of diet.
 7. Examples of diets.

The complete publication see in new window - file pdf 577 kB

Uwaga!!! Aby móc odczytać ww. plik pdf potrzebny jest popularny program Adobe Acrobat Reader, który prawdopodobnie już masz na swoim komputerze. Jeśli nie, można go pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com.